AcademiaFrances.cat

Futur simple dels verbs en francès

En català conjuguem el futur simple agafant l'infinitiu del verb i afegint terminacions segons les persones primera, segona i tercera del singular i plural (-é, -às, -à, -em, -eu, -an). Exemple: jo cantaré.
L'equivalència en francès no és tant directa perquè tenen dos temps verbals per al nostre futur simple: le futur simple i le futur proche. Podem trobar una equivalència en castellà: futur simple -> je chanterai = yo cantaré i futur proche -> je vais chanter = yo voy a cantar.
De manera similar al català, conjuguem "le futur simple" agafant l'infinitiu del verb i afegint terminacions (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). A tenir en compte que hi ha excepcions a aquesta regla d'afagar directament l'infinitiu.
"Le futur proche" es forma amb el present del verb aller + l'infinitiu. S'utilitza per indicar un esdeveniment immediat (sense complement de temps) o bé un futur més o menys llunyà (amb complement de temps).

Le futur simple et le futur proche des verbes en français

Le futur simple


PersonnesInfinitifTerminaisons
jechanter-ai
tuchanter-as
il/elle/onchanter-a
nouschanter-ons
vouschanter-ez
ils/elleschanter-ont


Exercice :
Jo parlaré (parler)Je parlerai
Tu miraràs (regarder)
Ell acabarà (finir)
Nosaltres triarem (choisir)
Vosaltres dormireu (dormir)
Elles coneixeran (connaître)


🚨 Rappel :
☞ Les infinitifs finissant en -e perdent le -e au futur. Exemple: entendr-e -> j'entendr-ai.


Exception : Certains verbes font exception à cette règle de prendre directement l'infinitif et il faudra un changement de l'infinitif (j'aller-ai -> j'ir-ai).
allerir--ai
avoiraur--as
savoirsaur--a
êtreser--ons
fairefer--ez
voirverr--ont
envoyerenverr-
pouvoirpourr-
mourirmourr-
courircourr-
devoirdevr-
recevoirrecevr-
pleuvoirpleuvr-
venirviendr-
tenirtiendr-
vouloirvoudr-
valoirvaudr-
falloirfaudr-Le futur proche


PersonnesAller au présentInfinitif
jevaischanter
tuvaschanter
il/elle/onvachanter
nousallonschanter
vousallezchanter
ils/ellesvontchanter


🚨 Rappel :
☞ Petite astuce : Dans la langue courante, le futur proche remplace souvent le futur simple.
Si vols resoldre dubtes amb una o més classes, contacta l'Acadèmia de Francès Banyoles per classes i cursos de francès per videoconferència  WhatsApp.